İdari Birimler
04 Ocak 2022

Çalışan Hakları Birimi

Sağlık çalışanlarının sundukları hizmetten dolayı karşılaşabilecekleri hak ihlalleri,  davranışsal boyutta risk faktörleri,  şiddet eylemlerini tanımlayarak koruyucu ve önleyici tedbirleri oluşturmak. Kriz durumunda gerekli hukuki danışmanlık yapmak ve destek mekanizmalarını odağında krizin niteliğine göre gerekli uygulamaları sunmak;  risk analizleri yapmak, yasal mevzuat hakkında sağlık çalışanlarını bilgilendirmek, makro düzeyde çalışan hakları ve güvenliği politikaları oluşturmak.

Eğitim Birimi

Kurumun yıllık eğitim planlarını yapmak ve Kalite/Çevre Yönetim Sistemi kurmak amacıyla eğitim faaliyetleri oluşturmak, kontrol altına alınmasını ve tüm birimlerin eğitim ihtiyacının karşılanmasını sağlamak.

Organ Doku Bağış Birimi

Tedavisi doku veya organ nakli ile mümkün olan hastaların hayatını sürdürmesine yönelik nakilleri gerçekleştirecek organ ve doku nakli merkezlerinin, organ ve doku kaynağı merkezlerinin ve doku tipleme laboratuvarlarının açılması, çalışması ve denetimi ile organ ve doku nakli hizmetlerinin yürütülmesinde uyulması gereken usul ve esasları belirlemektir.

Hasta Kabul Birimi

Hasta memnuniyetini sağlamaya yönelik hasta kabul/kayıt işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

Hasta Taburcu Birimi

Hastanemize başvuran ve yatış kararı verilen hastaların kabul işlemleri, yatan hasta tedavi işlemleri, yatan hasta takip işlemleri ve taburcu işlemleri v.b. konular için.

Hasta Hakları Birimi

İnsan haysiyetine yakışır şekilde herkesin "Hasta Haklarından" faydalanabilmesinde, hak ihlallerinden korunabilmesinde ve gerektiğinde hukuki korunma yollarını fiilen kullanabilmesinde hasta hakları uygulamalarının planlanması, değerlendirilmesi, uygulanması ve denetlenmesi ile ilgili esas ve usulleri belirleyerek sağlık hizmetlerinin eşit, kaliteli ve etkin olarak sunumunu sağlamaktır.

Rapor Birimi

Hastanemize gelen hastaların çeşitli kurumlara vermek üzere raporları tanzim eden birimdir.

Adli Yazışma Birimi

İlaç muafiyet ve malzeme raporlarının düzenlenmesi tek hekim raporları adli yazışmalar kurumlar ve kişilerle yapılan yazışmalar hastanemizce verilen geçici iş göremezlik belgelerinin ilgili sigorta müdürlüklerine gönderilmesi.

Satınalma Birimi

Birimin temel görevi hastane bünyesindeki birimlerin ihtiyacı olan mal, hizmet ve danışmanlık hizmet alımları ile yapım işlerini Döner Sermaye Bütçesi, Genel Bütçe ve İl Özel İdaresi Bütçesi kaynaklarından gerçekleştirmektir.

Gider Tahakkuk

Hastanenin Yıllık Döner Sermaye Bütçesinin hazırlanması, kullanımı, bütçenin giderler kısmının izlenmesi ve gerekli hallerde bütçe hesapları arasında ödenek aktarma işlemlerinin yapılması.

Ayniyat Saymanlığı

Hastanemize gelen Kırtasiye, Teknik servis malzemesi, Demirbaş vb.taşınır malzemelerini sayarak teslim almak. Hastanemize gelen Kırtasiye, Teknik servis malzemesi, Demirbaş vb.taşınır malzemelerini giriş işlemlerini yapmak. Kırtasiye, Teknik servis malzemesi, Demirbaş vb. taşınır, malzemelerinin muayene tutanağını hazırlayarak muayene komisyonuna hazır hale getirmek. Hastanemize yapılan hizmet işleri için, hizmet ifa tutanağı düzenleyerek komisyonuna hazır hale getirmek. Muayenesi yapılmış işlemleri gider tahakkuk servisine intikalini sağlamak ve birer nüshalarını saklanmak üzere dosyalamak. Hastane birimlerince istenilen malzemeleri, birimlere çıkış işlemlerini yaparak , düzenlenen TİF leri imzalattırmak. Ay içinde yapılmış olan işlemleri saymanlığa bildirilerek hesapları tutturmak. Periyodik Depo ve hastane genelindeki demirbaş sayımımı yapmak.

Arşiv Birimi

Hastaların dosyalarını arşivlemek. Yatışa gelen hastaların dosyalarını isteyen birime ulaştırmak. İsteyen hastalara dosyasından epikriz raporunu vermek. Mahkemelerce istenen dosyaların bir örneğini çıkarıp göndermek. İmhaya gidecek klasörleri rapor düzenleyip yetkili kuruma göndermek. Günlük poliklinik muayenelerinde doktor tarafından istenildiği takdirde dosyayı çıkarıp doktora ulaştırmak. Arşivin genel düzenini sağlamak.

İstatistik Birimi

Yataklı Tedavi Kurumları Mevzuatı doğrultusunda kuruma ait çalışmaları gösteren Tıbbi İstatistik verilerinin toplanıp, kontrol edilmesi, düzenlenmesi, tüm resmi istatistiklerin ve yazışmalarının hazırlanarak, Bakanlık Merkez Teşkilatlara e-posta, üst yazı ile bildirmek ve ilgili web sayfalarına veri girişi yapmak. Hazırlanan tüm istatistiklerin Genel Sekreterliğe gönderimini sağlamak. Hastane Yönetimine istatistikî çalışmalar hakkında bilgi vermek.

Fatura / Tig Birimi

Hastanemizde ayaktan tedavi olan hastalarımızın hastanemizin HBYS üzerinden malzeme ve işlem kontrolleri yapılarak SUT çerçevesinde değerlendirilip MEDULA’ya bildirim yapmak. Hastanemizde yatarak tedavi olan hastaların taburcu işlemleri tamamlandıktan sonra hasta dosyaları, yapılan ameliyatları / işlemleri, malzemeleri HBYS sistemi üzerinden “Hizmet kayıt” ,”Fatura kayıt “işlemleri yapılarak MEDULA’ya bildirim yapmak. Hizmet kayıt ve fatura kayıt esnasında sistemden hata olarak dönen faturaları günlük manuel olarak sistemde düzeltmek. MEDULA sisteminden gönderim yapılamayan yurt dışı sigortalı hastalar ay sonlarında başvurdukları illere göre ayırarak manuel olarak faturalayıp saymanlığa bildirip bulundukları müdürlüklere posta ile göndermek. Tutuklu ve hükümlü ya da yabancı uyruklu hastaların tedavi masraflarını manuel fatura ederek HYS ‘ne kayıt edip Mal Müdürlüklerine teslim etmek. İş kazası ve adli vakaları MEDULA’ya bildirerek SGK ‘ya teslim etmek. SGK ile anlaşması olmayan resmi kurumlara ait (bankalar, TBMM, TOBB vb.) faturaları manuel düzenleyerek kurumlarına göndermek. Anlaşma kapsamındaki konsültasyon hastalarının tedavi masraflarını manuel faturalandırılıp ilgili hastaneye göndermek. Suriyeli vatandaşlarımıza ait evraklar ve faturaları ilgili ilin AFAD merkezlerine göndermek. İkili anlaşma kapsamında ülkemize başvuran hastaların tedavi bilgileri ve masrafları ilgili kurumdan ödenek talep edip HYS sisteminden ödeme emri belgesi oluşturarak Mal müdürlüklerine teslim etmek. Sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamındaki hastaların faturalarını manuel düzenlenip icmal ile saymanlığa bildirim yapmak. Hastanemizde çalışma grubuna ait olan hasta faturalarını ilgili şirkete göndermek. Her ayın bitiminden sonraki ilk iş gününde HBYS ‘nde ve MEDULA da dönem sonlandırma işlemi yaparak tutarları kontrol etmek. Yukarıda belirttiğimiz kurumların üst yazılarını ve postaları hazırlayarak dönemi kapatmak. Hastanemizde ayaktan tedavi olan hastaların başvurdukları branşa ve hak sahibi oldukları sağlık güvencesine göre aylık sayılarını TİG Daire Başkanlığı sistemine bildirmek. Hastanemizde yatarak tedavi olan bütün hastaların tanı, ameliyat, işlem ve anestezileri var ise patolojileri sisteme kodlayarak sistemden veri gönderimi yapmak. Her ayın sonunda gönderimi yapılan hastaları tutanak ile kayıt altına almak. Hastanemize ait bağıl değerleri kontrol etmek.

Maaş Mutemetlik Birimi

Çalışanların aylık maaşlarını yapmak, ilgili muhasebe müdürlüğü ile kontrol edip hesaplarına aktarmak. Terfi eden personellerin terfi farklarını yapmak ve muhasebe müdürlüğüne iletmek. Döner sermaye ek ödemelerini yapmak ve personelin hesabına aktarılmasını sağlamak. Radyasyona maruz kalarak çalışan personellerin yıpranma tazminatlarını aylık ve yıl sonu emekli keseneklerine yansıtmak. Çalışanın tayini esnasında personel nakil formlarını temin ederek onaylatmak. Sendika kesinti listesini hazırlayarak ilgili sendikalara havale etmek. Geçici görev yolluklarını yapmak. Sürekli görev yolluklarını yapmak. İcra dairelerden olan kesintileri yapmak ve ilgili icra dairelerine yatırmak. Yeni göreve başlayan ve görevden ayrılan personelin işlemlerini yapmak. Çalışanların emeklilik işlemlerini yapmak. Aylık emeklilik kesintilerini SGK’ya göndermek. Çalışanın geçmişe yönelik alacaklarını hesaplamak gereğini yerine getirmek. Nöbet ve icap ücretlerini yapmak.

Teknik Hizmetler Birimi

Hastane içerisnde çıkan arızalara anında müdahale etmek, eğer teknik servis imkanlarımız ile yapamıyorsak, ilgili firmalardan yardım alınmak

Vezne Birimi

Ücretli hastaların tedavi ücretlerini tahsil etmek, Sosyal güvenlik kurumlarının katkı paylarını tahsil etmek, Çalışma ortamındaki cihaz ve kasanın kontrol ve kullanımına dikkat etmek, Geçici teminat-kesin teminat v.b. Gibi ücretlerin tahsilini yapmak ve bilgisayara işlemek...

Özlük Birimi

Hastanemizde görevli personelin terfi, emeklilik ve diğer özlük hakları ile ilgili hizmetlerini yürütmek. Personelin, her türlü izin ve hastalık raporlarıyla ilgili işlemlerini yürütmek ve gerekli kayıtlarını tutmak. Aday memur eğitimi ve asalet işlemlerini yapmak. Özlük evraklarının bulunduğu dosyaları saklamak üzere arşiv oluşturmak ve arşiv işlemlerini yürütmek. Personel kayıtlarını sürekli güncellemek, ilgili birimlere ve Kuruma bildirimini yapmak. Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.

Denetimli Serbestlik Birimi

Gerek hapis dışı ceza ve tedbirlere mahkûm edilen kişilere gerekse şartla tahliye edilen ya da cezası tecil edilen kişilere, topluma uyumları için gerekli psiko-sosyal yardımı yapmak, onları toplum içerisinde denetleyerek haklarında hükmedilen ceza veya tedbirin infazını sağlamak, suçluya ve suç mağduruna yardım etmek, suçlular hakkında sosyal araştırma raporları yazarak adlî mercilere vermek ve tahliye sonrasında hükümlülere iş ve çalışma imkanları sağlamak ve kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.

Bilgi İşlem Birimi

Hastane Bilgi Yönetim Sisteminde (HBYS), veritabanı ve grafik arayüzlerinin ihtiyacı karşılayacak şekilde gerektiğinde güncellemelerini yaptırmak. HBYS’ni güncel mevzuata uyarlamak üzere yazılım düzenlemeleri yaptırmak. Program üzerinde yapılan değişiklik ve güncellemelerin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etmek. Kullanıcıların program ile ilgili taleplerini ve şikayetlerini değerlendirerek gerekli düzenlemeleri yaptırmak. HBYS’nin düzenli aralıklarla yedeklerini, harici ortamda almak ve muhafaza etmek. Programın kullanımında ortaya çıkan ve / veya ortaya çıkması muhtemel problemleri tespit etmek ve çözüme kavuşturmak için gerekli tedbirleri almak (donanım yükseltmeleri, kullanıcı sürekli eğitimleri vb). Programa gerekli tanımlamaları (kurum, personel, yetki, gerekli kodlamalar vb.) yapmak / yaptırmak. Program kullanıcılarının veri girişi esnasında oluşabilecek sorunlu kayıtlarını usulüne uygun olarak düzeltmek / düzelttirmek. Hastane Bilgi Sistemi kapsamında kullanılacak kişisel bilgisayar, sunucu bilgisayar, ağ sistemi ve komponentlerini tanımlayarak, şartnamelerini hazırlamak, satınalma ve muayene süreçlerine iştirak etmek. Kullanılan donanımların temizlik ve rutin bakımlarının yapılması için koordinasyonu sağlamak. Bilgi sistemi üzerinden veri taraması gerektiren istatistiki sorgulamaları ve özel durumlarda gerekli taramayı yaparak oluşturulan raporları ilgili birimlere ve hastane dışı kurum ve kuruluşlara sunmak.

Kalite Birimi

Hastanemizde, Hastane Hizmet Kalite Yönetim Sistemleri çalışmalarının aksamadan sürdürülmesini sağlamak.